Wytyczne dla autorów

Artykuły należy przesyłać na adres e-mail: rydwan-redakcja@wp.pl.

Osoba odpowiedzialna: Izabela Czogała.

  1. Artykuł nie powinien przekraczać objętości 25 000 znaków wraz z przypisami i bibliografią (nieco ponad pół arkusza wydawniczego).
  2. Ilustracje (rysunki, fotografie, wykresy, mapy itd.) powinny być przesyłane w oddzielnym pliku w formacie JPEG lub TIFF, możliwie najlepszej jakości, z opisem oraz informacją o autorze. Publikacja fotografii dzieł sztuki i dokumentów, znajdujących się w bibliotekach, muzeach i prywatnych kolekcjach wymaga pisemnej zgody ich prawnych właścicieli.
  3. Do każdego artykułu powinno być dołączone streszczenie (abstrakt) oraz informacja o autorze (biogram) i słowa klucze (5-6). Streszczenie w języku polskim powinno mieć objętość do 800 znaków obustronnie bez spacji. Wszystkie streszczenia drukowane będą w tłumaczeniu na język angielski. Redakcja akceptuje streszczenia w języku angielskim wraz z nazwiskiem tłumacza. W biogramie podajemy rok urodzenia (dodatkowo miejsce), informacje o zainteresowaniach, dorobku badawczym (o ile to możliwe, z afiliacją – wskazaniem jednostki naukowej jako miejsca realizacji badań, których wynik stanowi podstawę publikacji). Biogram swą objętością nie może przekraczać 300 znaków ze spacjami.
  4. Tekst będą poddane recenzji naukowej. Teksty odrzucone przez recenzenta nie będą drukowane.
  5. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania drobnych uzupełnień i poprawek nieścisłości nazewniczych, terminologicznych itp. W przypadku większych braków praca zostanie zwrócona autorowi z prośbą o wprowadzenie stosownych korekt.
  6. Bibliografię należy umieścić na końcu artykułu; zawiera ona wyłącznie pozycje uwzględnione w artykule. Odnośniki do literatury w tekście powinny być podane w nawiasie z uwzględnieniem nazwiska autora, daty publikacji i numeru strony, np. (Blake 1998, 59) lub (Kruk, Milisauskas 1983, 259). Prosimy nie używać w przypisach takich bibliograficznych określeń, jak ibid., cit. etc. Tytuły wszelkich cytowanych druków (książki, artykuły, recenzje, notki, katalogi, foldery, mapy itp.) należy pisać kursywą. Tytułu czasopism, maszynopisów i rękopisów należy pisać czcionką o kroju normalnym (np. Sprawozdania Archeologiczne). W wypadku wszystkich druków innych niż czasopisma należy podać miejsce wydania druku. Prace wydane w tym samym roku należy opatrywać znacznikami “a”, “b” itd. Wszelkie prace zbiorowe należy opatrzyć nazwiskami redaktorów wydawnictwa.
  7. Literaturę należy zestawiać według poniższego wzoru (bez wcięć, nazwisko autora i inicjał imienia, poniżej bibliograficzną datę publikacji i jej tytuł oddzielić pojedynczym tabulatorem, prace różnych autorów należy oddzielić podwójna interlinią).

 

Wzór

Cieśliński A.
2006   Nekropola w Olsztynie. Zagadnienie północnego zasięgu kultury przeworskiej na pograniczu Mazowsza i Warmii we wczesnym okresie rzymskim. [w:] Pogranicze trzech światów. Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych, red. W. Nowakowski, A. Szela, Światowit, Supplement series P: Prehistory and Middle Ages XIV, Warszawa, s. 45 – 59.

Dąbrowska T.
1973   Nowe materiały z cmentarzyska w Starej Wsi, pow. Węgrów, Wiadomości Archeologiczne XXXVII/4 (1972), s. 484- 503.

Gierlach B.
1972   Kowalstwo mazowieckie XIII – XVIII w., Ciechanów.

Matylda-Legutko R.
1987a   Metalowe części pasów na obszarze kultury zachodniobałtyjskiej w okresie wpływów rzymskich, Wiadomości Archeologiczne XLVIII/1 (1983), s. 21 – 36.
1987b  Die Gurtelschnallen der Romischen Kaiserzeit und der fruhen Volkerwanderungszeit im mitteleuropaischen Barbaricum, B.A.R. Int. Series 360 (1986), Oxford.

Skip to content