RODO

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim zapewniało będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Muzeum dysponuje, że:

 1. Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim – siedziba: 83-200 Starogard Gdański, ul. Boczna 2 jest Administratorem Danych, w których posiadanie weszły wskutek zawieranych z Państwem umów, wystawianiem faktur, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.
 2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez Muzeum, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami:
 • ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 • ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
 • przepisami prawa gospodarczego.
 1. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych z Muzeum (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W wymagających tego przypadkach Muzeum ubiegało będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  Muzeum deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:
 • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Muzeum,
 • marketing usług własnych oraz promowanie działalności Muzeum i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności.
 1. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, w tym profilowaniu.
 2. Osobom, których dane Muzeum przetwarza przysługują prawa:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Muzeum przechowywało będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach wymienionych w pkt. 2 niniejszego „Komunikatu”.
 2. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Muzeum umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia.
 3. Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
 • telefonicznie: (58) 562 46 75
 • drogą elektroniczną: muzeum-starogard@wp.pl
 • osobiście w siedzibie Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.

Dyrektor Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

+ 48 58 562 4675

muzeum-starogard@wp.pl

Muzeum Ziemi Kociewskiej

ul. Boczna 2

83-200 Starogard Gdański

Skip to content